Үйлчилгээ

Бидний үзүүлж буй Үйлчилгээ

Захиргааны хэрэг маргаан

Захиргааны эрх зүйн хүрээнд захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагааны...

Иргэний хэрэг маргаан

-Иргэний эрх зүйн хүрээнд үүссэн бүх төрлийн маргаан тэр дундаа гэрээ хэлцэл, хувьцаа, хөдлөх болон...

Эрүүгийн хэрэг

Эрүүгийн эрх зүйн хүрээнд фирмийн мэргэшсэн хуульчид эрүүгийн хэрэг болон зөрчлийн хэрэг хянан...

Бизнесийн гэрээ, хэлцэл

Бизнесийн холбогдолтой бүх төрлийн гэрээ, хэлцэлд оролцох боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ...

Нотариатын үйлчилгээ

Нотариатын тухай хуульд заасан дараах төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх болно.

Үл хөдлөх хөрөнгө

Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай ойлголтыг газарт бэхлэгдсэн барилга байгууламжаас гадна олон...