Захиргааны хэрэг маргаан

Захиргааны хэрэг маргаан

Захиргааны эрх зүйн хүрээнд захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахыг хүссэн иргэн, хуулийн этгээдэд өмгөөлөл хууль зүйн туслалцаа үзүүлж байна.