Үл хөдлөх хөрөнгө

Үл хөдлөх хөрөнгө

Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай ойлголтыг газарт бэхлэгдсэн барилга байгууламжаас гадна олон улсын хэмжээнд усан онгоц, нислэгийн онгоц, олон наст ургамал гэх мэтээр салган авч үздэг бол Монголд түгээмэл хэрэглэдэг нь газар болон газраас салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох газарт бэхлэгдсэн барилга байгууламж юм.

Үл хөдлөх хөрөнгийг бусдад түрээслэх, хөлслөх зэргээр эзэмшиж ашиглуулах, бэлэглэх, худалдах хэлбэрээр өмчлөлд шилжүүлэх гэрээ хэлцэлд хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлнэ.

Мөн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх харилцаанд хууль зүйн зөвлөгөө туслалцаа өгнө.