Нотариатын үйлчилгээ

Нотариатын үйлчилгээ

Нотариатын тухай хуульд заасан дараах төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх болно.

 1. Гэрээ хэлцэл гэрчлэх
 2. Итгэмжлэл гэрчлэх
 3. Баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх
 4. Гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх
 5. Өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох
 6. Өвлөгдөх эд хөрөнгийг хамгаалах
 1. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичиг гэрчлэх
 2. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбогдох баримт бичиг гэрчлэх
 3. Гэр бүлийн дундаа хамтран болон хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгөөс ногдох хэсгээ өмчлөх
 4. Нотариатын мэдэгдэх хуудас бичих
 5. Үүргийн гүйцэтгэлийг хүлээн авч хадгалах, шилжүүлэх