Эрүүгийн хэрэг

Эрүүгийн хэрэг

Эрүүгийн эрх зүйн хүрээнд фирмийн мэргэшсэн хуульчид эрүүгийн хэрэг болон зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүхий л шатанд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлдэг.