Иргэний хэрэг маргаан

Иргэний хэрэг маргаан

Иргэний эрх зүйн хүрээнд үүссэн бүх төрлийн маргаан тэр дундаа гэрээ хэлцэл, хувьцаа, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, компани хоорондын үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын маргаантай асуудал, гэр бүл, газартай холбоотой асуудлуудад хууль зүйн бүрэн зөвлөгөө өгч, шүүх арбитрт төлөөлж, өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байна.