Бизнесийн гэрээ, хэлцэл

Бизнесийн гэрээ, хэлцэл

Бизнесийн холбогдолтой бүх төрлийн гэрээ, хэлцэлд оролцох боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Үүнд:

 1. Уул уурхай, ашигт малтмал, эрчим хүч
 2. Барилга, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн харилцаа
 3. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар
 4. Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбар
 5. Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын эрх зүйн харилцаа
 6. Хадгаламж зээлийн хороо, барьцаалан зээлдэх эрх зүйн харилцаа
 7. Татварын эрх зүйн харилцаа
 8. Даатгалын эрх зүйн харилцаа
 9. Олон улсын худалдааны эрх зүйн харилцаа
 10. Гэр бүлийн эрх зүйн харилцаа
 1. Тээвэр, зуучийн харилцаа
 2. Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа
 3. Эрүүл мэндийн салбарын харилцаа
 4. Байгаль орчны эрх зүйн харилцаа
 5. Хуулийн этгээдийн эрх зүйн харилцаа
 6. Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөлтэй холбоотой маргаан
 7. Гадаадын иргэн, харьяаттай холбоотой харилцаа
 8. Ажиллах хүч болон мэргэжлийн зэрэг олгох зуучлалын харилцаа
 9. Цахим эрх зүйн харилцаа
 10. Гэрээний эрх зүйн харилцаа